III. ÚS 1222/17
III.ÚS 1222/17 ze dne 8. 6. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky L. H., označené jako "Žádost o navrácení lidských práv", takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Stěžovatelka se na Ústavní soud obrátila podáním doručeným dne 21. 4. 2017. V tomto podání si stěžuje na postup Obvodního soudu pro Prahu 9 v řízení o její svéprávnosti, konkrétně proti otázkám, které v tomto řízení k její osobě položil soud znalci. Proti jejich obsahu vznesla v červenci 2016 výhradu a dosud neobdržela odpověď.
Protože její podání vykazovalo vady, pro které by je jako ústavní stížnost nebylo možno projednat, byla dopisem, který jí byl doručen dne 2. 5. 2017, vyzvána k jejich odstranění a poučena o důsledcích, pokud se tak nestane. K tomu jí byla stanovena lhůta 30 dnů.

Stěžovatelka na výzvu ve stanovené lhůtě přes poučení nereagovala.

Vzhledem k tomu, že uvedené nedostatky nebyly ve stanovené lhůtě napraveny, nezbylo Ústavnímu soudu, než ústavní stížnost odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. června 2017

Jan Filip v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.