III. ÚS 121/05
III.ÚS 121/05 ze dne 26. 4. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


III. ÚS 121/05 Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 26. dubna 2005 ve věci navrhovatele V. J., o návrhu ze dne 3. března 2005, t a k t o : Návrh se o d m í t á . O d ů v o d n ě n í Dne 4. března 2005 obdržel Ústavní soud podání, jímž se na něj navrhovatel obrátil s výhradami vůči postupu orgánů veřejné moci v jeho exekuční věci. Navrhovatel byl Ústavním soudem vyzván k odstranění vad návrhu, přičemž mu byla určena lhůta 15 dnů ode dne doručení výzvy. Současně byl ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, poučen o tom, že neodstranění vad návrhu v dané lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí. Výzvu převzal dle dodejky 21. března 2005. Podáním ze dne 1. dubna 2005 navrhovatel Ústavnímu soudu sdělil, že je připraven být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem, nedostatek svého právního zastoupení však ve lhůtě určené soudcem zpravodajem neodstranil. Dle zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, je ústavní stížnost oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje a není-li takového prostředku, ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy se stěžovatel o zásahu veřejné moci do jeho ústavně zaručených základních práv nebo svobod dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy k takovému zásahu došlo. Ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje. K ústavní stížnosti musí být přiložena kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva. Fyzické a právnické osoby jako účastníci řízení před Ústavním soudem musí být zastoupeny advokátem. Nejsou-li odstraněny vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne [§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 3 a 5, § 75 odst. 1, § 72 odst. 6, § 30 odst. 1 a § 43 odst. 1 písm. a); blíže část druhá hlava druhá oddíl třetí citovaného zákona]. Ustanovení § 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zakládající povinnost navrhovatele být v řízení o ústavní stížnosti před Ústavním soudem (od jeho samotného počátku) právně zastoupen advokátem, má kogentní povahu, z čehož vyplývá, že se od něj nelze jakkoliv odchýlit. Ústavní soud se tudíž návrhem, v důsledku toho, že navrhovatel předmětnou vadu v určené lhůtě neodstranil, nemohl věcně zabývat. Připomíná, že jakožto orgán veřejné moci a orgán ochrany ústavnosti (čl. 83 Ústavy ČR) přirozeně vychází a je povinen při výkonu své jurisdikce důsledně vycházet z principu, že co do případů, mezí a způsobů může uplatňovat státní moc jen v zákonném a ústavním rámci (zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů; čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR, čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, ve spojení s čl. 88 odst. 2 Ústavy ČR), což je v právním státě nezbytná podmínka pro jakoukoliv legitimní činnost jeho orgánů. S ohledem na uvedené tedy Ústavnímu soudu nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku usnesení obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů]. Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. V Brně dne 26. dubna 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.