III. ÚS 120/05
III.ÚS 120/05 ze dne 21. 4. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu P. P., doručeném Ústavnímu soudu dne 3. března 2005, proti blíže nespecifikovaným rozhodnutím Okresního soudu v Náchodě, sp. zn. 6 C 112/2004, a Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. 20 Co 392/2004, takto:

Návrh se o d m í t á .

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu bylo 3. března 2005 Nejvyšším soudem České republiky postoupeno podání stěžovatele, které adresoval "Ústavnímu soudu ČR", avšak uvedl adresu sídla Nejvyššího soudu. Stěžovatel v něm žádal "Ústavní soud ČR" o přešetření a zjednání nápravy ve věci výše uvedených rozhodnutí. Výzvou ze dne 15. března 2005, doručení vykázáno dne 17. března 2005, byl navrhovatel vyzván k odstranění vad návrhu. K tomu byla stěžovateli určena lhůta 1 měsíce od doručení výzvy. Byl upozorněn, že jinak bude jeho návrh odmítnut podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní soud konstatuje, že lhůta k odstranění vad návrhu uplynula dne 17. dubna 2005, aniž by vytýkané vady byly odstraněny. Ústavní soud proto usnesením podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudcem zpravodajem návrh odmítá.

Poučení:Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. dubna 2005

JUDr. Pavel Rychetský v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.