III. ÚS 1181/17
III.ÚS 1181/17 ze dne 5. 6. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Josefem Fialou o ústavní stížnosti Radovana Ledviny a Heleny Ledvinové, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. dubna 2017 č. j. KSBR 39 INS 154/2016-P7-4, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

1. Dne 19. 4. 2017 (opakovaně dne 24. 4. 2017) byla Ústavnímu soudu doručena společná ústavní stížnost obou stěžovatelů proti v záhlaví uvedenému usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen "krajský soud").
2. Na základě zjištění, že podání stěžovatelů nesplňovalo náležitosti předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), pro ústavní stížnost, byli stěžovatelé vyzváni k odstranění vad ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy a upozorněni na následky jejich neodstranění. Výzva byla stěžovateli doručena dne 26. 4. 2017 a stěžovatelce dne 27. 4. 2017. Ve lhůtě stanovené k odstranění vad zaslali stěžovatelé Ústavnímu soudu prosté kopie usnesení krajského soudu ze dne 6. 6. 2016 č. j. KSBR 39 INS 154/2016-B-9 a zprávy insolvenčního správce ze dne 3. 4. 2017 o plnění oddlužení; vytýkané vady ústavní stížnosti však neodstranili.

3. Vzhledem k tomu, že vady podání nebyly v určené lhůtě odstraněny, Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. června 2017

Josef Fiala v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.