III. ÚS 1160/17
III.ÚS 1160/17 ze dne 29. 6. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem o ústavní stížnosti stěžovatele Pavla Nárožného, t. č. Vazební věznice P. O. BOX 84, Olomouc, bez právního zastoupení, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. dubna 2016 č. j. 1 To 19/2015-5057, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. června 2016 č. j. 1 To 34/2016-5129, a proti usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 10. listopadu 2009 sp. zn. 0Nt 1846/2009 a proti usnesení Krajského státního zastupitelství v Olomouci ze dne 7. prosince 2009 sp. zn. 2 KZV 55/2009, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní stížností, Ústavnímu soudu doručenou dne 18. 4. 2017, se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí.
Protože návrh nesplňoval náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v § 30 odst. 1, § 31, § 34 a § 72 odst. 2 a 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad návrhu. K tomu mu stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy k odstranění vad návrhu. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, Ústavní soud návrh (ústavní stížnost) podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítne. Výzva k odstranění vad návrhu byla stěžovateli doručena dne 2. 5. 2017. Od následujícího dne počala stěžovateli běžet lhůta k odstranění vad návrhu, která uplynula dnem 1. 6. 2017.

Přípisem, Ústavnímu soudu doručeným dne 6. 6. 2017, stěžovatel požádal Ústavní soud o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu. K žádosti stěžovatele Ústavní soud stěžovateli prodloužil lhůtu k odstranění vad návrhu do 23. 6. 2017. Vyrozumění o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu bylo stěžovateli doručeno dne 14. 6. 2017.

Přípisem, Ústavnímu soudu doručeným dne 28. 6. 2017, stěžovatel požádal o ustanovení advokáta. Již ve výše uvedené výzvě k odstranění vad návrhu byl ovšem poučen, že návrh na určení advokáta může podat České advokátní komoře.

Jelikož stěžovatel vady svého návrhu ve stanovené, resp. prodloužené lhůtě a ani po jejím uplynutí do dnešního dne neodstranil, soudce zpravodaj návrh (ústavní stížnost) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. června 2017

JUDr. Radovan Suchánek v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.