III. ÚS 115/05
III.ÚS 115/05 ze dne 6. 4. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


III. ÚS 115/05

Ústavní soud rozhodl dne 6. dubna 2005 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků ve věci navrhovatele SIMOD s. r. o. se sídlem Pelhřimov, Nádražní 832, IČ 65006593, zastoupeného JUDr. Jaroslavem Doudou, advokátem se sídlem 393 01 Pelhřimov, Tylova 242, o ústavní stížnosti proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 11. 2004 č. j. 1 Cmo 270/2004-68, t a k t o : Návrh se o d m í t á . O d ů v o d n ě n í Navrhovatel se domáhal zrušení výše označeného usnesení Vrchního soudu v Praze, jímž bylo odmítnuto odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. 3. 2002 č. j. 13 Cm 79/2002-23, a to pro jeho podání po odvolací lhůtě. Uvedl, že postup soudu I. stupně při doručování rozsudku, proti kterému odvolání směřovalo, nebyl v souladu s § 47 odst. 3 a 4 občanského soudního řádu, závěr soudu II. stupně považuje proto za nesprávný a jeho rozhodnutím se cítí dotčen v právu deklarovaném v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Lze ji podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon k ochraně jeho práva poskytuje, když takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. Ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje - to neplatí pro mimořádný opravný prostředek, který orgán, jenž o něm rozhoduje, může odmítnout jako nepřípustný z důvodů závisejících na jeho uvážení. Je-li návrh shledán nepřípustným, soudce zpravodaj jej mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením odmítne [§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 3, § 75 odst. 1, § 43 odst. 1 písm. e) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů]. Z obsahu spisu Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 13 Cm 79/2002 a stížností napadeného usnesení Vrchního soudu v Praze bylo zjištěno, že soud II. stupně odmítl odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. 3. 2002 č. j. 13 Cm 79/2002-23, ve znění opravného usnesení ze dne 12. 11. 2002 č. j. 13 Cm 79/2002-27, a to pro jeho opožděné podání - dle § 218a obč. soudního řádu. Poněvadž v souladu s § 229 odst. 4 obč. soudního řádu žalobou pro zmatečnost může účastník napadnout pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání, avšak stěžovatel, který brojí proti takovému usnesení odvolacího soudu, žalobu pro zmatečnost před podáním ústavní stížnosti nepodal, nutno konstatovat, že všechny procesní prostředky k ochraně svého práva dosud nevyčerpal. Pro výše uvedené byl proto návrh jako nepřípustný odmítnut [§ 43 odst. 1 písm. e), § 75 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů]. Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné. V Brně dne 6. dubna 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.