III. ÚS 114/05
III.ÚS 114/05 ze dne 14. 4. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 14. dubna 2005 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy JUDr. Jiřího Muchy a soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Jana Musila ve věci ústavní stížnosti stěžovatele V. V., právně zastoupeného JUDr. Ivanou Sittkovou, advokátkou AK se sídlem Medkova 913/48, 149 00 Praha 4, směřující proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře ze dne 30. 9. 2003, č. j. 15 Co 563/2003-16, a dále proti usnesení Okresního soudu v Táboře ze dne 26. 6. 2003, č. j. 3 C 70/2003-6, t a k t o:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 1. 3. 2005, se stěžovatel domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře ze dne 30. 9. 2003, č. j. 15 Co 563/2003-16, a dále usnesení Okresního soudu v Táboře ze dne 26. 6. 2003, č. j. 3 C 70/2003-6, a to pro porušení čl. 11, čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, jakož i čl. 90 Ústavy.

Protože podaná ústavní stížnost nesplňovala náležitosti podle ust. § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad svého podání. Výzva k odstranění vad podání byla právní zástupkyni stěžovatele a stejně tak i samotnému stěžovateli doručena dne 21. 3. 2005.

Aniž došlo k odstranění vad podání, vzal stěžovatel podáním Ústavnímu soudu doručeným dne 6. 4. 2005 předmětnou ústavní stížnost zpět.

Dle ust. § 77 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatel do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě, vzít ústavní stížnost zpět; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Protože stěžovatel, jak výše uvedeno, této možnosti využil a své podání vzal zpět, Ústavní soud řízení dle ust. § 77 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. dubna 2005

JUDr. Jiří Mucha v. r. předseda senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.