III. ÚS 1134/09
III.ÚS 1134/09 ze dne 10. 12. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 10. prosince 2009 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jana Musila (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra Kůrky a Jiřího Muchy ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů: 1) obchodní společnosti KORFIL, a. s., se sídlem Uzbecká 32, 625 00 Brno, právně zastoupené JUDr. Dušanem Dvořákem, advokátem AK se sídlem Hlinky 505/118, 603 00 Brno, a 2) JUDr. I. F., směřující proti rozhodnutím Krajského soudu v Brně vydaným v řízení vedeném pod sp. zn. KSBR 39 INS 4769/2008, za účasti Krajského soudu v Brně, jako účastníka řízení, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

I.

Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 4. května 2009, se stěžovatelé domáhali zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. března 2009 vyhlášených v průběhu schůze věřitelů v řízení vedeném pod sp. zn. KSBR 39 INS 4769/2008, znějících: a) "Na dnešní schůzi mohou hlasovat všichni věřitelé, kteří své pohledávky uplatnili přihláškou pohledávky." b) "Na dnešním jednání bude volen pětičlenný věřitelský výbor. Každý člen věřitelského výboru bude mít jednoho náhradníka." c) "I. Soud nepotvrzuje volbu společnosti MEKAP, s. r. o. jako člena věřitelského výboru. II. Soud potvrzuje volbu členů věřitelského výboru v tomto složení: 1. člen PROKOP INVEST, a. s., IČ: 26510022, jednat bude A. B., adresa pro doručování v sídle společnosti, 2. člen Solution for Technologies, a. s., IČ: 26228521, jednat bude R. N., adresa pro doručování v sídle společností, 3. člen Ondřejovická strojírna, spol. s r. o., IČ: 42766982, jednat bude J. S., adresa pro doručování v sídle společnosti, 4. člen Alreo, a. s., IČ: 26233291, jednat bude Ing. J. K., adresa pro doručování v sídle společnosti." d) "Soud potvrzuje jako 5. člena věřitelského výboru společnost VHS Břeclav, s. r. o., IČ: 42324149." e) "Soud potvrzuje volbu náhradníků členů věřitelského výboru v tomto složení: za 1. člena PROKOP INVEST, a. s., IČ: 26510022 - OKZ HOLDING, a. s., IČ: 26209012, jednat bude JUDr. I. V., adresa pro doručování B., za 2. člena Solution for Technologies, a. s., IČ: 26228521 - Green Bear Corporation CR, a. s., IČ: 27413225, za 3. člena Ondřejovická strojírna, spol. s. r. o., IČ: 42766982 - IDS SLOVMONT LEVICE, a. s., IČ: 36537047, jednat bude L. H., adresa pro doručování v sídle společnosti, za 4. člena Alreo, a. s., IČ: 26233291 - Skanska CZ, a.s., IČ: 26209535, za 5. člena VHS Břeclav, s. r. o., IČ: 42324149 - Incanto, a. s., IČ: 26934582, jednat bude Ing. J. K., adresa pro doručování v sídle společnosti."

Dále se stěžovatelé domáhali zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. dubna 2009 vyhlášeného v průběhu přezkumného jednání v řízení vedeném pod sp. zn. KSBR 39 INS 4769/2008, znějícího: "Návrhy na odročení přezkumného jednání na pozdější termín se zamítají."

Dále se stěžovatelé domáhali zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. dubna 2009 vyhlášeného v průběhu schůze věřitelů v řízení vedeném pod sp. zn. KSBR 39 INS 4769/2008, znějícího: "Věřitelé Poličské strojírny, a. s. (ppč. 11), MAPOL, s. r. o., (ppč. 31), Ing. J. K. (ppč. 40), Alreo, a.s. (ppč. 41), Incanto, a. s. (ppč. 43), IDS SLOVMONT LEVICE, a.s. (ppč. 44). JUDr. I. F. (ppč. 46), Ondřejovická strojírna, spol. s r.o. (ppč. 50), Schenck Process, s. r. o. (ppč. 51), LEWA Pumpen, spol. s r. o. (ppč. 62), Yokogawa GesmbH (ppč. 63), ARMATURY Group a. s. (ppč. 69) nemají přiznaná hlasovací práva pro tuto schůzi věřitelů."

Dále se stěžovatelé domáhali zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. dubna 2009 sp. zn. KSBR 39 INS 4769/2008- B-58.

Stěžovatelé byli přesvědčeni, že výše uvedenými usneseními Krajský soud v Brně porušil jejich ústavně zaručená práva zakotvená v článku 90 Ústavy České republiky, a dále v článku 2 odst. 2, článku 11, článku 36 a článku 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, jakož i v článku 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

V ústavní stížnosti se stěžovatelé dále domáhali toho, aby Ústavní soud zakázal Krajskému soudu v Brně pokračovat v porušování uvedených ústavně zaručených práv stěžovatelů a přikázal mu obnovit stav před porušením ústavně zaručených práv stěžovatelů, a to opětovnou volbou věřitelského výboru, ke které došlo 4. března 2009.

Dále se stěžovatelé domáhali toho, aby Ústavní soud zakázal Krajskému soudu v Brně pokračovat v porušování uvedených ústavně zaručených práv stěžovatelů a přikázal mu obnovit stav před porušením ústavně zaručených práv stěžovatelů, a to opětovným nařízením přezkumného jednání, ke kterému došlo 14. dubna 2009.

Stěžovatelé se v ústavní stížnosti domáhali toho, aby Ústavní soud jejich věc jako naléhavou projednal přednostně.
Podáním Ústavnímu soudu doručeným dne 20. listopadu 2009 vzali stěžovatelé svoji ústavní stížnost zpět.

Dle ust. § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") může stěžovatel do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě, vzít ústavní stížnost zpět; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Protože stěžovatelé, jak výše uvedeno, této možnosti využili a své podání vzali zpět, Ústavní soud řízení dle ust. § 77 zákona o Ústavním soudu zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. prosince 2009

Jan Musil v. r. předseda senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.