III. ÚS 1132/17
III.ÚS 1132/17 ze dne 15. 6. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem o ústavní stížnosti stěžovatele Miroslava Schötty, bez právního zastoupení, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Dne 13. 4. 2017 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání stěžovatele, označené jako "Žádost o zajištění právní pomoci pro podání ústavní stížnosti, pro opakovanou újmu na právech, při uplatňování základních práv a svobod", "Žádost o zajištění soudní ochrany proti pokračujícímu nezákonnému úřednímu postupu" a "Žádost o podání informace".
Protože návrh nesplňoval náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v § 30 odst. 1, § 31, § 34 a § 72 odst. 2 a 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad návrhu. K tomu mu stanovil lhůtu 15 dnů od doručení výzvy k odstranění vad návrhu. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, bude Ústavní soud nucen návrh (ústavní stížnost) podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Výzva k odstranění vad návrhu byla stěžovateli doručena dne 3. 5. 2017. Od následujícího dne počala stěžovateli běžet lhůta k odstranění vad návrhu, která uplynula dnem 18. 5. 2017.

Dne 11. 5. 2017 bylo Ústavnímu soudu doručeno další podání, ve kterém stěžovatel mimo jiné Ústavnímu soudu sdělil, že požádal Českou advokátní komoru o ustanovení zástupce pro jeho zastupování v řízení před Ústavním soudem v předmětné věci. K tomuto podání stěžovatel přiložil též kopii listiny ze dne 5. 5. 2017, označené jako "Žádost o zajištění právní pomoci pro jednání před soudem", adresované České advokátní komoře.

Do dnešního dne však stěžovatel vady svého návrhu neodstranil. Jelikož stěžovatel vady svého návrhu ve stanovené lhůtě a ani po jejím uplynutí do dnešního dne neodstranil, soudce zpravodaj návrh (ústavní stížnost) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. června 2017

JUDr. Radovan Suchánek v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.