III. ÚS 113/05
III.ÚS 113/05 ze dne 29. 4. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu navrhovatele J. Š., proti postupu soudních exekutorů ze Šumperku při provádění výkonu rozhodnutí pro pohledávku 15.000,- Kč, mimo ústní jednání dne 29. dubna 2005 soudcem zpravodajem JUDr. Pavlem Rychetským, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Navrhovatel podáním ze dne 28. února 2005, doručeným Ústavnímu soudu dne 1. března 2005, se domáhal ochrany proti postupu soudních exekutorů ze Šumperku při provádění výkonu rozhodnutí prodejem věcí movitých v jeho bytě, aniž by tato rozhodnutí blíže označil sp. zn. Zpochybňoval existenci vymáhané pohledávky ve výši 15.000,- Kč učilištěm v Mohelnici, která vznikla za ubytování manželčina syna J. L. na internátě v době, kdy již ukončil studium.

Z podání nebylo zřejmé, která rozhodnutí či zásah orgánu veřejné moci (tak jak jsou uvedeny shora) navrhovatel přesně napadal a k jakému porušení základního práva nebo svobody zaručených ústavním pořádkem jím (resp. jimi) mělo dojít, a čeho se v řízení před Ústavním soudem domáhá. Podání také zjevně nebylo sepsáno advokátem a není k němu přiložena plná moc zvolenému advokátovi. Protože šlo o podání nesplňující formální podmínky ústavní stížnosti předepsané zákonem [§ 30 odst. 1, § 72 odst. 1, 3, 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu"], byly navrhovateli jeho formální vady vytknuty a současně mu byla stanovena 30-ti denní lhůta k jejich odstranění.

Výzva k odstranění vad byla navrhovateli doručena 24. března 2005 a ve lhůtě stanovené Ústavním soudem (tj. do 24. dubna 2005) vůbec na ni nereagoval a vytknuté vady neodstranil. Nezbylo než ve věci rozhodnout odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 29. dubna 2005

JUDr. Pavel Rychetský v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.