III. ÚS 1061/12
III.ÚS 1061/12 ze dne 11. 7. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Muchou o ústavní stížnosti navrhovatelky P. K. proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 20 Co 575/2011-123 ze dne 18. října 2011, usnesení Městského soudu v Brně ze dne 2. listopadu 2010 č. j. 69 Nc 4239/2003-199, Krajského soudu v Brně ze dne 18. října 2011 č. j. 20 Co 1271/2010-213, usnesení Městského soudu v Brně ze dne 28. května 2010 č. j. 69 Nc 4239/2003-139 a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. října 2011 č. j. 20 Co 1271/2010-210, spolu s návrhem na odklad vykonatelnosti napadených rozhodnutí, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

Ústavní stížností ze dne 29. 2. 2012, doručenou Ústavnímu soudu dne 20. března 2012, stěžovatelka napadla v záhlaví uvedená rozhodnutí obecných soudů.
Ústavní soud musí nejprve zkoumat, zda návrh splňuje všechny požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány podmínky jeho věcného projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo náležitosti zákona o Ústavním soudu (navrhovatelka především nebyla zastoupena advokátem ve smyslu ustanovení § 30 zákona o Ústavním soudu), vyzval Ústavní soud navrhovatelku přípisem, vloženým jí do domovní nebo jiné jí užívané schránky dne 22. 5. 2012, k odstranění vad podání ve lhůtě 30 dnů od doručení. Výzva navrhovatelce mimo jiné obsahovala informaci, že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupena advokátem, včetně vlastního sepsání návrhu. Navrhovatelka byla též informována, že pokud vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude její návrh odmítnut.

Navrhovatelka měla ode dne 22. 5. 2012 k dispozici informaci, že projednání její stížnosti brání nedostatek povinného zastoupení advokátem (blíže viz stanovisko pléna Pl. ÚS-st. 1/96, dostupné na http://nalus.usoud.cz), avšak vady svého podání ve lhůtě k tomu určené neodstranila.

Ústavní soud, aniž by se zabýval meritem věci a aniž by se vyjadřoval k odůvodněnosti ústavní stížnosti, musel předložený návrh odmítnout dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, neboť navrhovatelka neodstranila vady svého návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. července 2012

Jiří Mucha v. r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.