III. ÚS 101/10
III.ÚS 101/10 ze dne 4. 3. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vladimírem Kůrkou o návrhu navrhovatelky B. M., proti příkazu k domovní prohlídce vydanému Okresním soudem v Karviné ze dne 28. 1. 2009, sp. zn. 10 Nt 1706/2009, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 14. 1. 2010 se stěžovatelka domáhala, aby Ústavní soud zrušil v záhlaví označené rozhodnutí okresního soudu, neboť jím mělo dojít k porušení jejích základních práv podle čl. 10 odst. 2, čl. 12 a čl. 13 Listiny základních práv a svobod.
Navrhovatelčino podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků (§ 34, § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákona o Ústavním soudu") a pro řízení před Ústavním soudem navrhovatelka nebyla zastoupena advokátem (§ 30, § 31 zákona o Ústavním soudu).

K odstranění formálních a obsahových nedostatků podání, jakož i nedostatku povinného zastoupení advokátem, byla navrhovatelka vedena písemnou výzvou, doručenou 25. 1. 2010, v níž byla též upozorněna, že nestane-li se tak ve lhůtě 30 dnů, bude návrh odmítnut. Dostalo se jí náležitého poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat, a jakými nedostatky oproti tomu trpí.

V této lhůtě, ani později, uvedené procesní nedostatky navrhovatelka neodstranila.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a na jeho základě soudcem zpravodajem (mimo ústní jednání) návrh navrhovatelky odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. března 2010

Vladimír Kůrka v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.