III. ÚS 100/05
III.ÚS 100/05 ze dne 23. 3. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení dne 23. března 2005 o ústavní stížnosti Z. S.,zastoupeného JUDr. Petrem Andrisem, advokátem se sídlem 170 00 Praha 7, Strojnická 11, proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 sp. zn. 2 T 92/2003 ze dne 18. 8. 2004 a usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 8 To 494/2004 ze dne 21. 10. 2004, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel se svou stížností, Ústavnímu soudu doručenou dne 23. 2. 2005 a k přepravě - jak patrno z razítka poštovního úřadu pro Prahu 7 - předanou dne 22. 2. 2005, domáhá z důvodů podrobně v ní rozvedených zrušení rozhodnutí obecných soudů v záhlaví označených.

Jak Ústavní soud zjistil dotazem u Obvodního soudu pro Prahu 2, doloženým fotokopií poštovních dodejek, bylo druhé z označených rozhodnutí - usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 10. 2004, (jímž bylo zamítnuto odvolání stěžovatele proti prvému z označených rozhodnutí - rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2), doručeno stěžovateli dne 21. 12. 2004 a téhož dne bylo doručeno i jeho obhájci. Dnem následujícím po uvedeném datu tak stěžovateli počala běžet zákonná lhůta 60ti dnů, uvedená v ust. § 72 odst. 3 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, která uplynula, s přihlédnutím k tomu, že její poslední den připadl na sobotu (§ 57 odst. 2 věta druhá o. s. ř.) dnem 21. 2. 2005. Jestliže tedy stěžovatel, jak shora uvedeno, podal ústavní stížnost teprve dne 22. 2. 2005, stalo se tak po uplynutí uvedené lhůty, zákonem stanovené pro její podání, a proto tato musela být jako opožděná podle § 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. března 2005

JUDr. Pavel Holländer soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.