II. ÚS 99/05
II.ÚS 99/05 ze dne 8. 6. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem ve věci ústavní stížnosti Ing. I. K., advokátem nezastoupené, směřující proti blíže neurčenému rozhodnutí vydaném Obvodním soudem pro Prahu 8 v rámci řízení sp. zn. 22 C 20/2001, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 22. února 2005 obdržel Ústavní soud elektronickou poštou podání stěžovatelky, označené jako "dovolání/ústavní stížnost". Z textu podání Ústavní soud vyrozuměl, že stěžovatelka brojí proti blíže neurčenému rozhodnutí a postupu Obvodního soudu pro Prahu 8 ve věci spisové značky 22 C 20/2001. Obvodní soud měl snad odmítnout, a to opakovaně, podání stěžovatelky pro opožděnost, či pro nedodržení formy podání. To považuje navrhovatelka bez bližšího odůvodnění za odporující občanskému soudnímu řádu a zákonu o elektronickém podpisu. Pak navrhovatelka pokračuje popisem událostí souvisejících snad s jakýmsi soudním sporem o vyklizení bytu a na něj navazující exekucí. Souvislou a přehlednou skutkovou naraci však návrh postrádá. Rovněž stěžovatelka neuvedla žádné ústavně zaručené právo, které mělo být porušeno.

S ohledem na uvedené formální nedostatky podání byla stěžovatelka dopisem ze dne 3. března 2005 vyzvána k jejich odstranění. Spolu s tímto dopisem jí byla zalána též základní informace o řízení o ústavních stížnostech před Ústavním soudem, včetně toho, jak má taková ústavní stížnost vypadat a jaké formální požadavky na ni klade zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Zejména byla stěžovatelka upozorněna na nutnost zastoupení advokátem dle ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, které musí být doloženo řádnou plnou mocí. Ústavní soud v této souvislosti stěžovatelce též poskytl adresu České advokátní komory, kam by se mohla v případě problému s obstaráním zastoupení obrátit.

K odstranění vad byla stěžovatelce poskytnuta 30 denní lhůta, jež počala běžet ode dne doručení výše uvedené výzvy. Současně dopis obsahoval poučení, že pokud nebudou v uvedené lhůtě vady podání odstraněny, Ústavní soud návrh odmítne dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. a) zákona o Ústavním soudu. Výzvu stěžovatelka převzala dne 22. 3. 2005, opravit a doplnit podání tak měla možnost nejpozději dne 21. 4. 2005.

Stěžovatelka ale na výzvu vůbec nereagovala, svou stížnost podle zákona o Ústavním soudu o chybějící náležitosti nedoplnila a poskytnutá soudcovská lhůta jí tak uplynula marně.

Vzhledem ke shora uvedenému nezbylo soudci zpravodaji než podání navrhovatelky odmítnout dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 8. června 2005

Jiří Nykodým soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.