II. ÚS 97/05
II.ÚS 97/05 ze dne 24. 10. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


II. ÚS 97/05

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele Ing. P. Ch., o ústavní stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 10. 2004, sp. zn. 53 Co 495/2004,

t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Stěžovatel se obrátil na Ústavní soud podáním doručeným dne 22. 2. 2005, které nemá náležitosti návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem, které zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, stanoví. Proto byl stěžovatel dopisem ze dne 3. 5. 2005 vyzván Ústavním soudem, aby svoje podání uvedl do souladu se zákonnými požadavky a současně mu byla stanovena lhůta k odstranění vytýkaných nedostatků, která činila 20 dnů ode dne doručení výzvy navrhovateli. Dne 9. 6. 2005 byla Ústavnímu soudu doručena žádost navrhovatele o prodloužení lhůty k odstranění vad jeho podání, a to alespoň do 31. 8. 2005.

Ve věci ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. II. ÚS 82/05 byl navrhovateli určen Českou advokátní komorou advokát JUDr. L. V. Ústavní soud se jej proto dotázal, zda zastupuje navrhovatele i ve věci vedené pod sp. zn. II. ÚS 97/05. Dopisem doručeným Ústavnímu soudu dne 7. 10. 2005 advokát sdělil, že v této věci navrhovatele nezastupuje.

Vzhledem k tomu, že byl navrhovatel Ústavním soudem upozorněn na možnost odmítnutí návrhu, pokud jej neuvede do souladu se zákonnými podmínkami a navrhovatel vady návrhu doposud neodstranil, dospěl Ústavní soud k závěru, že jsou splněny podmínky ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a proto mimo ústní jednání usnesením návrh odmítl.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. října 2005

Dagmar Lastovecká soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.