II. ÚS 869/17
II.ÚS 869/17 ze dne 4. 4. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, a Jiřího Zemánka, ve věci ústavní stížnosti E. H., t. č. Vazební věznice Ruzyně, zastoupeného JUDr. Vojtěchem Veverkou, advokátem, sídlem Hajnova 40, Kladno, vedené pod sp. zn. II. ÚS 869/17, a ústavní stížnosti nezl. E. M. a G. M., zastoupenými Mgr. Vlastislavem Kusákem, advokátem, sídlem Národní 58/32, Praha 1 - Nové Město, vedené pod sp. zn. III. ÚS 873/17, o návrhu na spojení, takto:
Ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. II. ÚS 869/17 a sp. zn. III. ÚS 873/17 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod sp. zn. II. ÚS 869/17.
Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 22. 3. 2017 ústavní stížnost E. H. proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 13. 12. 2016 č. j. 17 Co 342/2016-1415 a proti rozsudku Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 15. 4. 2016 č. j. 21 P 25/2002-1219, které byla přidělena spisová značka II. ÚS 869/17. Podle rozvrhu práce připadla tato věc soudci zpravodaji Vojtěchu Šimíčkovi. Téhož dne obdržel Ústavní soud ústavní stížnost nezl. E. M. a G. M. též proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 13. 12. 2016 č. j. 17 Co 342/2016-1415 a proti rozsudku Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 15. 4. 2016 č. j. 21 P 25/2002-1219. Ústavní stížnosti byla přidělena spisová značka III. ÚS 873/17 a podle rozvrhu práce připadla soudci zpravodaji Josefu Fialovi.
Podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 občanského soudního řádu, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí nebo se týkají týchž účastníků.

Ústavní soud po zjištění, že v obou ústavních stížnostech napadají stěžovatelé shodná soudní rozhodnutí (jde o rozsudky, jimiž byla určena výše vyživovací povinnosti E. H. k nezl. E. M.), z důvodu hospodárnosti a efektivity řízení, podle shora uvedených zákonných ustanovení tyto věci spojil ke společnému řízení.

V souladu s rozvrhem práce Ústavního soudu pro rok 2017 č. Org 1/17 je soudcem zpravodajem v této věci soudce Vojtěch Šimíček.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. dubna 2017

Pavel Rychetský v. r. předseda Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.