II. ÚS 793/12
II.ÚS 793/12 ze dne 26. 11. 2013

Náhrada nákladů řízení v případě rozhodování soudu na základě znaleckého posudku; interpretace § 142 odst. 3 o. s. ř.

Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Nykodýma, soudce Stanislava Balíka a soudce Jaroslava Fenyka ve věci ústavní stížnosti Martina Kukusíka, zastoupeného advokátem JUDr. Petrem Cardou, se sídlem Pod Věží 121/3, 568 02 Svitavy, proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 17 Co 582/2010-222 ze dne 15. listopadu 2011 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 č. j. 23 C 107/2005-205 ze dne 14. června 2010 za účasti Obvodního soudu pro Prahu 2 a Městského soudu v Praze jako účastníků řízení takto:
I. Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 793/12 ze dne 10. ledna 2013 se opravuje tak, že jeho výrok zní:

"Usnesení Městského soudu v Praze č. j. 17 Co 582/2010-222 ze dne 15. listopadu 2011 a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 č. j. 23 C 107/2005-205 ze dne 14. června 2010 ve výrocích VII a IX se ve vztahu ke stěžovateli ruší."
Odůvodnění

Ústavní soud obdržel dne 22. 11. 2013 přípis Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 6. 11. 2013, kterým tento soud ve věci vedené u Ústavního soudu pod v záhlaví uvedenou spisovou značkou upozornil na absenci rozsahu, v němž se napadená soudní rozhodnutí nálezem č. j. II. ÚS 793/12-28 ze dne 10. 1. 2013 ruší. Obvodní soud uvedl, že ústavní stížností napadené a nálezem zrušené nákladové výroky pod body VII a IX rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 č. j. 23 C 107/2005-205 ze dne 14. června 2010 se vedle stěžovatele týkají dalších deseti, resp. jedenácti žalobců. Obvodní soud z odůvodnění nálezu usoudil na "implicite zřejmý záměr zrušit napadené výroky toliko ve vztahu ke stěžovateli", což podrobněji rozvedl ve zmíněném přípise. Navrhl, aby Ústavní soud postupem dle § 164 občanského soudního řádu (dále jen "o. s. ř.") ve spojení s § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších změn, vydal opravné usnesení, jímž by vymezil účinky kasace nálezem dotčených rozhodnutí obecných soudů toliko ve vztahu ke stěžovateli.
Na základě citovaného podnětu Obvodního soudu pro Prahu 2 dospěl Ústavní soud k závěru o pochybení, k němuž došlo při písemném vyhotovení jmenovaného nálezu Ústavního soudu, kdy nákladové výroky pod body VII a IX rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 byly zrušeny jako celek, přestože se týkají i celé řady dalších účastníků řízení vystupujících na straně žalované, kterým však dobrodiní nálezu nesvědčí. Tentýž důvod se vztahuje i na rozhodnutí odvolacího soudu, a proto Ústavní soud přistoupil k opravě výroku ve vztahu k oběma napadeným soudním rozhodnutím.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 26. listopadu 2013

Jiří Nykodým, v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.