II. ÚS 758/17
II.ÚS 758/17 ze dne 27. 4. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Zemánkem o ústavní stížnosti stěžovatele M. H., t. č. ve Věznici Všehrdy, 430 01 Chomutov, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 2 T 6/2009-1990 ze dne 11. srpna 2011, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

1. Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 13. března 2017, stěžovatel brojil proti v záhlaví označenému usnesení, kterým mu byla uložena povinnost zaplatit českému státu na účet Krajského soudu v Hradci Králové odměnu uhrazenou ustanovenému obhájci státem ve výši 83 586 Kč.
2. Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost nesplňovala formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), stěžovatel byl přípisem ze dne 17. března 2017 vyzván k odstranění jejích vad ve lhůtě do 30 dnů od doručení výzvy. Mimo jiné byl též poučen o povinnosti být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem i o postupu, jak si může advokáta opatřit. Současně byl upozorněn na následky spojené s neodstraněním vytčených vad.

3. Výzva Ústavního soudu byla stěžovateli doručena dne 24. března 2017. Stěžovatel však vytčené vady podání ve stanovené lhůtě neodstranil.

4. Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout s tím, že v určené lhůtě nebyly odstraněny její vady.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. dubna 2017

Jiří Zemánek, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.