II. ÚS 720/05
II.ÚS 720/05 ze dne 22. 2. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl Jiřím Nykodýmem, soudcem zpravodajem, o ústavní stížnosti J. B., takto:

Ústavní stížnost se o d m í t á .

Odůvodnění:

Podáním podaným k poštovní přepravě 22. 12. 2005, označeným jako "stížnost na postup soudů 1. a 2. stupně" stěžovatel podal "stížnost" na postup Okresního soudu v Přerově (snad sp. zn. 16 C 278/2005), a Krajského soudu v Ostravě, zřejmě ve věci náhrady škody na zdraví v důsledku pracovního úrazu, které se domáhal po Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci.

Z podání není zcela zřejmé, která rozhodnutí stěžovatel napadá, neobsahuje tvrzení o tom, které ústavně zaručené právo či svoboda měly být porušeny, není jasně vylíčeno, jak k tomu mělo dojít, a není z něj ani zřejmé, čeho se domáhá. K podání nebyla přiložena kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva. Není z něj zřejmý okruh účastníků a vedlejších účastníků řízení a nebyla přiložena plná moc advokátovi k zastupování stěžovatele v řízení před Ústavním soudem.

Proto byl stěžovatel vyzván k odstranění vad ve lhůtě 30 dnů s upozorněním, že jinak bude jeho ústavní stížnost odmítnuta. Tato výzva byla stěžovateli doručena dne 5. 1. 2006, a ve stanovené lhůtě, tj. do pondělí dne 6. 2. 2006, na ni nebylo nijak reagováno.

Pro neodstranění vad ve stanovené lhůtě tedy byla ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítnuta, a to podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné. V Brně dne 22. února 2006 JUDr. Jiří Nykodým, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.