II. ÚS 719/05
II.ÚS 719/05 ze dne 20. 2. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu J.B., směřujícímu proti "okresnímu, krajskému a Nejvyššímu soudu ČR" ve věci projednávané pod č.j. 6 C 544/2001 a K 26 Cdo 32400/-148

t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel se podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 23. 12. 2005, domáhá přezkoumání věrohodnosti obecných soudů ve shora uvedených řízeních a s poukazem na porušení práva na spravedlivý proces a zákaz diskriminace ve smyslu občanského soudního řádu a Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod navrhuje zrušení rozhodnutí okresního, krajského a Nejvyššího soudu.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o podání, které nesplňovalo náležitosti zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byla stěžovateli dne 9. 1. 2006 zaslána výzva k odstranění vad návrhu, ve které byl velmi podrobně poučen o náležitostech návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem, přičemž byla zdůrazněna povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem, a to včetně vlastního sepsání návrhu. Výzvu Ústavního soudu převzal stěžovatel dne 11. 1. 2006.

Pro odstranění vad podání byla stěžovateli poskytnuta lhůta 20 dnů ode dne doručení a stěžovatel byl výslovně upozorněn, že pokud vady návrhu ve lhůtě neodstraní, Ústavní soud jej odmítne.

Podání bylo doplněno přípisem, doručeným Ústavnímu soudu dne 5. 1. 2006, v němž stěžovatel uvádí svoje výhrady vůči postupu Okresního soudu v Semilech, a přílohou obsahující usnesení tohoto soudu ve věci č.j. 6 C 815/2004-5 ze dne 25. 10. 2004 a ze dne 18. 2. 2005 a zápis z jednání na MÚ Turnov ze dne 3. 12. 2001.

Do vydání tohoto rozhodnutí však nebyly vady podání odstraněny, proto Ústavní soud ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti odmítl.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. února 2006

Dagmar Lastovecká soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.