II. ÚS 716/05
II.ÚS 716/05 ze dne 27. 2. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu stěžovatele Ing. F. K., proti rozsudku Okresního soudu v Jičíně ze dne 9. března 2005, sp. zn. 5 C 591/1986, a proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. října 2005, sp. zn. 25 Co 390/2005,

t a k t o :

Návrh se o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í

Ústavnímu soudu bylo podání stěžovatele doručeno dne 22. 12. 2005.

Předtím než Ústavní soud přistoupí k věcnému posouzení ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Podaný návrh stěžovatele neměl všechny náležitosti ve smyslu ustanovení § 34 zákona o Ústavním soudu, přičemž Ústavní soud uvádí příkladmo vadu spočívající v absenci zastoupení advokátem (§ 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 cit. zákona). Dne 9.1. 2006 byl proto vyzván k odstranění vad svého návrhu s poučením, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud neodstraní vady ve lhůtě 20 dnů od doručení této výzvy. Na základě žádosti stěžovatele ze dne 17. 1. 2006 byla potom navrhovateli dne 3. 2. 2006 prodloužena lhůta k odstranění vad podání do 20. 2. 2006, a to s upozorněním, že pokud ve stanovené prodloužené lhůtě vady neodstraní, Ústavní soud návrh odmítne.

Stěžovatel vady návrhu v Ústavním soudem prodloužené lhůtě neodstranil a přípisem ze dne 13. 2. 2006 požádal o další prodloužení lhůty s tím, že do 15ti dnů "od doručení rozhodnutí Vrchního soudu v Praze" sdělí, zda na svém návrhu trvá. Ústavní soud tak přistoupil k aplikaci ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, dle kterého soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Ve vztahu k opětovné žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad potom Ústavní soud podotýká, že šedesátidenní lhůta k podání ústavní stížnosti je lhůtou zákonnou a nelze ji obcházet několikerým (a dokonce přesně neurčeným) prodlužováním soudcovských lhůt pro odstranění vad návrhu. V dané věci Ústavní soud považoval lhůtu poskytnutou stěžovateli k odstranění vad za dostatečnou, přičemž poukazuje na to, že již byla jednou navrhovateli prodloužena.

Za této situace, kdy navrhovatel i přes poučení o možných následcích neodstranil vady svého podání ani v prodloužené lhůtě, Ústavnímu soudu nezbylo, než odmítnout návrh dle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. února 2006Dagmar Lastovecká soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.