II. ÚS 70/05
II.ÚS 70/05 ze dne 17. 5. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele J. B., o ústavní stížnosti proti návrhu ze dne 15. 1. 2005, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Ústavní stížností ze dne 15. 1. 2005, zaslanou Ústavnímu soudu ČR prostřednictvím Obvodního soudu pro Prahu 1, a doručenou mu dne 9. 2. 2005, navrhovatel mimo jiné tvrdí, že usnesení "čj. 20 Co 276/2004-44" (neoznačuje však soud, o jehož rozhodnutí šlo), je zmatečné a nepravdivé.

Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo náležitosti zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") (navrhovatel především nebyl zastoupen advokátem ve smyslu ustanovení § 30 cit. zák.), byl navrhovatel přípisem, doručeným oproti podpisu dne 21. 2. 2005, vyzván k odstranění vad podání ve lhůtě 20 dnů. Tato výzva mimo jiné obsahovala informaci, že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupen advokátem, a to včetně vlastního sepsání návrhu, a upozornění, že pokud vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude jeho návrh odmítnut. Navrhovatel byl též informován, že má v případě potíží s právním zastoupením možnost obrátit se na Českou advokátní komoru se sídlem na Národní 16 v Praze 1.

Dne 14. 3. 2005 byl Ústavnímu soudu doručen přípis JUDr. Jany Musilové, advokátky se sídlem v Roudnici nad Labem, Riegrova 1100, jímž sděluje, že byla stěžovateli určena k poskytování právní služby podle § 18 zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii. Vzhledem k tomu, že byla v pracovní neschopnosti, žádala o prodloužení lhůty k odstranění vad. Této žádost Ústavní soud vyhověl a lhůtu prodloužil o dalších 15 dní přípisem, doručeným JUDr. Musilové i navrhovateli dne 7. 4. 2005. Současně je informoval, že jde o lhůtu konečnou, neboť 60denní lhůta k podání ústavní stížnosti je lhůtou zákonnou (§ 72 zákona o Ústavním soudu) a nelze ji obcházet prodlužováním soudcovských lhůt pro odstranění vad návrhu. Výzva obsahovala i poučení, že pokud ani v prodloužené lhůtě nebudou vady návrhu odstraněny, bude návrh bez dalšího odmítnut.

Na uvedený přípis navrhovatel ani JUDr. Musilová jakkoli nereagovali. Dle názoru Ústavního soudu tedy vady návrhu nebyly ve lhůtě k tomu určené odstraněny, přestože navrhovatel byl upozorněn na případné následky.

Za této situace nezbylo Ústavnímu soudu, než návrh, dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnout, neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není přípustné odvolání.

V Brně dne 17. května 2005

JUDr. PhDr. Stanislav Balík, v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.