II. ÚS 7/05
II.ÚS 7/05 ze dne 2. 3. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele J. S., o návrhu ze dne 3. 1. 2005, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 3. 1. 2005, doplněným písemným podáním ze dne 16. 1. 2005, se navrhovatel domáhá přezkoumání usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 3. 12. 2004, jímž byl zamítnut jeho návrh na propuštění z vazby. Tomuto soudu vytýká, že nedodržel zákonnou lhůtu pěti pracovních dnů, v níž byl povinen o návrhu rozhodnout. Stejnou výtku uplatňuje i vůči rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové jako soudu vyšší instance. Současně žádá o přezkoumání obžaloby, která je dle něho v rozporu se "sdělením podání obžaloby státního zastupitelství". Dále namítá, že dosud nebylo rozhodnuto o jeho žádosti o změnu obhájce přiděleného mu soudem ani o žádosti o vyšetření jeho osoby psychiatrem.

Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), Ústavní soud dne 21. 1. 2005 navrhovatele vyzval k odstranění vad jeho podání ve lhůtě do 20 dnů a poučil ho o následcích spojených s nesplněním této výzvy. Mimo jiné ho výslovně upozornil na povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem, a to včetně sepsání návrhu. Navrhovatel obdržel uvedený přípis Ústavního soudu dne 31. 1. 2005. Ve stanovené lhůtě však vady podání neodstranil. Návrh tudíž není ve smyslu zákona o Ústavním soudu projednatelný.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, neboť nebyly odstraněny jeho vady ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není přípustné odvolání.

V Brně dne 2. března 2005

JUDr. PhDr. Stanislav Balík soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.