II. ÚS 692/05
II.ÚS 692/05 ze dne 28. 12. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu Š. S., takto:

Návrh se o d m í t á .

Odůvodnění

Navrhovatel ve svém návrhu, doručeném Ústavnímu soudu dne 12. 12. 2005, uvádí, že podává ústavní stížnost ve věci žalobkyně paní M. H. proti žalované Všeobecné zdravotní pojišťovně, a to proti rozhodnutí č.j. 3 Nc 1029/2004-30 a rozhodnutí č.j. 12 Cad 31/2004-39-82, které dle jeho názoru vydal podjatý předseda senátu Městského správního soudu v Praze. Nejvyšší soud pak má krýt nezákonným způsobem diskriminační praktiky tohoto soudce. Požaduje proto, aby Ústavní soud zrušil veškerá dosavadní usnesení ve věci žaloby na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Ústavní soud přezkoumal návrh a dospěl k závěru, že jde o návrh podaný někým zjevně neoprávněným, neboť dle ust. § 72 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o Ústavním soudu), může ústavní stížnost podat fyzická nebo právnická osoba podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem. Podle ust. § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu musí být fyzická nebo právnická osoba v řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem.

Jak je zřejmé z podání, navrhovatel nebyl účastníkem řízení před obecnými soudy, ale jím tvrzené nedostatky se týkají věci, ve které vystupovala jako žalobkyně paní M. H. Navrhovatel tedy není, jak plyne z citovaného ustanovení zákona o Ústavním soudu, osobou oprávněnou podat ústavní stížnost za žalobkyni. Podmínkou podání ústavní stížnosti, ve které je namítán zásah do ústavně zaručených základních práv, je skutečnost, že takovou stížnost podává sám jednotlivec, do jehož práv mělo být zasaženo, který je právně zastoupen pouze advokátem.

S ohledem na uvedené skutečnosti Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu odmítnout jako návrh podaný někým zjevně neoprávněným.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. prosince 2005

Dagmar Lastovecká soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.