II. ÚS 687/05
II.ÚS 687/05 ze dne 19. 12. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud České republiky rozhodl dne 19. prosince 2005 soudcem zpravodajem Eliškou Wagnerovou ve věci ústavní stížnosti J. a H. H., zastoupených JUDr. Alexejem Přečkem, advokátem se sídlem Ostravská 626, Praha 9, proti usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. 9. 2005, č. j. 26 Cdo 2622/2004-249, a proti rozsudku Městkého soudu v Praze ze dne 8. 6. 2004, č. j. 29 Co 260/2004-237,

t a k t o :

Ústavní stížnost s e o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatelé se domáhali zrušení shora uvedených rozhodnutí. Návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti musí splňovat řadu zákonem stanovených náležitostí včetně dodržení lhůty k podání ústavní stížnosti v délce 60 dnů, která dle § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění, počíná běžet dnem následujícím dnu doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který stěžovateli zákon k ochraně jeho práva poskytuje.

Z kopie příslušné dodejky Ústavní soud zjistil, že usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. 9. 2005, č. j. 26 Cdo 2622/2004-249, bylo právnímu zástupci stěžovatelů doručeno dne 26. 9. 2005. Zákonná lhůta k podání včasné ústavní stížnosti uplynula dnem 25. 11. 2005. Avšak stěžovatelé ústavní stížnost podali k poštovní přepravě až dne 3. 12. 2005 a chybně ji adresovali Obvodnímu soudu pro Prahu 9, který poté ústavní stížnost odeslal Ústavnímu soudu dne 8. 12. 2005. Teprve toto datum je podle ustálené rozhodovací praxe Ústavního soudu dnem podání ústavní stížnosti. Je nepochybné, že stěžovatelé podali ústavní stížnost po lhůtě stanovené zákonem k jejímu podání.

Vzhledem k výše uvedenému soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků stížnost odmítl jako podanou po lhůtě stanovené pro její podání (§ 43 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění).

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. prosince 2005

Eliška Wagnerová, v.r.

soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.