II. ÚS 680/05
II.ÚS 680/05 ze dne 24. 8. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele K. F.

t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Ústavnímu soudu bylo dne 7. 12. 2005 doručeno podání stěžovatele. Předtím než Ústavní soud přistoupí k věcnému posouzení ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Ústavní soud byl v dané věci nucen konstatovat, že návrh stěžovatele nebyl prostý vad. Stěžovatel byl proto vyzván k odstranění vad svého návrhu dne 7. 12. 2005 s poučením, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud neodstraní vadu ve lhůtě 20 dnů od doručení této výzvy. Na žádost stěžovatele byla lhůta k odstranění vad návrhu prodloužena Ústavním soudem o 15 dní. Přípisem ze dne 9. 3. 2006 se na Ústavní soud obrátil advokát, který byl určen Českou advokátní komorou k zastupování stěžovatele (aniž by ovšem předložil plnou moc k zastupování stěžovatele v řízení před Ústavním soudem), ve kterém požádal o prodloužení lhůty pro odstranění vad ústavní stížnosti a poskytnutí kopie ústavní stížnosti. Ústavní soud mu vyhověl, ovšem k odstranění vad ústavní stížnosti nedošlo.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky k aplikaci tohoto ustanovení byly v dané věci splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně.

Proto Ústavní soud návrh stěžovatele mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl dle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. srpna 2006


Dagmar Lastovecká soudce zpravodaj

Za správnost vyhotovení: E. KameníkováText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.