II. ÚS 670/05
II.ÚS 670/05 ze dne 1. 3. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatelky Ing. R. Š., zastoupené Mgr. Šárkou Malovanou, Dr., advokátkou se sídlem v Brně, Jamborova 45, o ústavní stížnosti proti směnečnému platebnímu rozkazu Krajského soudu v Brně ze dne 26. 7. 2002, čj. 5/Sm/18/2002-32, usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. 12. 2002, čj. 5 Cm 181/2002-45 a 5 Cm 181/2002-48, a usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24. 3. 2005, čj. 7 Cmo 100/2005-106 a 7 Cmo 100/2005-110, takto :
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní stížností ze dne 1. 12. 2005, doručenou Ústavnímu soudu osobně téhož dne, se navrhovatelka domáhá zrušení shora uvedených rozhodnutí Krajského soudu v Brně a Vrchního soudu v Olomouci.
Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo náležitosti zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") (navrhovatelka především nebyla zastoupena advokátem ve smyslu ustanovení § 30 cit. zák.), byla navrhovatelka přípisem, doručeným oproti podpisu dne 1. 2. 2006, vyzvána k odstranění vad podání v 20denní lhůtě. Tato výzva mimo jiné obsahovala informaci, že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupena advokátem, a to včetně vlastního sepsání návrhu, a upozornění, že pokud vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude její návrh odmítnut. Navrhovatelka byla též informována, že má v případě potíží s právním zastoupením možnost obrátit se na Českou advokátní komoru.

Dne 21. 2. 2006 byla Ústavnímu soudu doručena pouze plná moc, jíž stěžovatelka zmocňuje svým zastoupením Mgr. Malovanou. Tato plná moc je datována 20. 2. 2006. Projednávaný návrh tedy nadále není sepsaný ani validovaný právní zástupkyní navrhovatelky, přičemž ani z (data) plné moci neplyne, že by navrhovatelka byla zastoupena již v době podání návrhu. Dle názoru Ústavního soudu tak navrhovatelka vady návrhu ve lhůtě k tomu určené neodstranila, přestože byla upozorněna na případné následky,

Za této situace nezbylo Ústavnímu soudu, než návrh, dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnout, neboť navrhovatelka neodstranila vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 1. března 2006

Stanislav Balík soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.