II. ÚS 638/05
II.ÚS 638/05 ze dne 31. 5. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti Dipl. Ing. (FH) A. K.,proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 8. 2005, čj. 15 Co 239/240/2005,

takto:

Ústavní stížnost se o d m í t á .

Odůvodnění

Stěžovatel se, s odvoláním na porušení čl. 36 odst. 1. čl. 37 odst. 3 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 96 Ústavy ČR, domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 4. 1. 2005, sp. zn. 10 P 192/2002, ve znění opravného usnesení ze dne 7. 3. 2005, jímž byly upraveny poměry nezletilé dcery tak, že dítě bylo svěřeno do výchovy matce, byl upraven styk otce s dcerou a otci bylo uloženo platit stanovené výživné.

S ohledem na to, že podání stěžovatele nesplňovalo náležitosti stanovené zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byl stěžovatel poučen o náležitostech návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem a vyzván k odstranění vad návrhu. Současně byl výslovně upozorněn, že pokud vady návrhu neodstraní ve stanovené 20ti denní lhůtě od doručení výzvy, bude jeho návrh odmítnut. Výzvu k odstranění vad návrhu se stěžovateli po opakovaných pokusech podařilo doručit dne 28. 4. 2006.

Vzhledem k tomu, že dne 18. 5. 2006 marně uplynula stanovená lhůta, aniž by stěžovatel odstranil vady podání, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, neboť stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. května 2006

Dagmar Lastovecká soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.