II. ÚS 624/05
II.ÚS 624/05 ze dne 16. 1. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem ve věci návrhu nezletilého stěžovatele D. Ch., podaném jeho otcem Ing. P. Ch., advokátem nezastoupeného, proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 21. 6. 2005, č. j. 24 Co 227/2005-1309, a rozsudku Okresního soudu v Mělníku ze dne 28. 12. 2004, č. j. 42 P 40/2003-1119, za účasti Krajského soudu v Praze a Okresního soudu v Mělníku jako účastníků řízení, takto:
Návrh se odmítá.

Na Ústavní soud se dne 9. 11. 2005 obrátil ing. P. Ch. s podáním, které označil jako "ústavní stížnost" svého nezletilého syna D. Ch.. Návrh směřuje proti v záhlaví označenému rozsudku krajského soudu, který má navazovat na označený rozsudek soudu okresního. Dne 10. 11 2005 bylo faxové podání doplněno o originál návrhu.

Podání nemá formální náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Předně navrhovatel, resp. jeho zákonný zástupce, nedoložil, že jej v řízení zastupuje advokát, jak vyžaduje § 30 odst. 1 zákona. Není doloženo, že s podáním ústavní stížnosti souhlasí opatrovnický soud pečující o zájmy nezletilého, a též není doložen souhlas druhého rodiče. Podání zcela postrádá vylíčení rozhodných skutečností. Je v něm pouze uvedeno, že výše označená rozhodnutí zasáhla do zájmů a blíže neurčených základních práv dítěte, zaručených "LZPS a Deklarací práv dítěte". K návrhu též nebyly připojeny kopie napadených rozhodnutí.

Přesto dospěl soudce zpravodaj k závěru, že s ohledem na zásadu hospodárnosti nebude navrhovatele vyzývat k odstranění uvedených vad, neboť návrh je nepřípustný.

Podle ustanovení § 35 odst. 2 zákona je návrh nepřípustný, pokud Ústavní soud již v téže věci jedná; oprávněný navrhovatel se může účastnit jednání o dříve podaném návrhu jako vedlejší účastník.

Z rejstříku nápadu podání k Ústavnímu soudu soudce zpravodaj zjistil, že dne 9. 11. 2005 doručil Ústavnímu soudu návrh na zrušení téhož rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 21. 6. 2005 také ing. P. Ch., otec nezletilého navrhovatele. V textu podání D. Ch. je uvedeno, že otec nezletilého již podal k Ústavnímu soudu stejnou stížnost. Protože řízení o návrhu ing. P. Ch., které směřuje ke zrušení téhož rozsudku, bylo zahájeno dříve, je pro řízení o návrhu D. Ch. dána překážka věci zahájené. Nezletilý D. Ch. pak může v řízení o ústavní stížnosti svého otce využít postavení vedlejšího účastníka.

I kdyby soudce zpravodaj posuzoval předmětné podání nikoliv jako návrh nezletilého D., ale jako návrh jeho otce ing. P. Ch., postupoval by stejně; z důvodu litispendence by jej odmítl.

Vzhledem k věku nezletilého je rozhodnutí o jeho návrhu doručováno zákonným zástupcům, tedy otci a matce, jejichž adresy jsou uvedeny v návrhu.

S ohledem na výše uvedené soudce zpravodaj návrh shledal nepřípustným a podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona jej odmítl.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. ledna 2006

Jiří Nykodým, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.