II. ÚS 615/05
II.ÚS 615/05 ze dne 28. 3. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem ve věci ústavní stížnosti I. A., bez právního zastoupení, směřující proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. září 2005, č. j. 26 Co 279/2005-182, ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Nymburce ze dne 2. prosince 2004, č. j. 8 C 385/2001-139, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 4. listopadu 2005 podání stěžovatele směřující proti v záhlaví uvedeným rozhodnutím. Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 21. září 2005, č. j. 26 Co 279/2005-182, bylo odmítnuto odvolání žalobce (stěžovatele) proti rozsudku Okresního soudu v Nymburce ze dne 2. prosince 2004, č. j. 8 C 385/2001-139, jímž byla zamítnuta žaloba na náhradu škody ve výši 280.000 Kč.

Podání stěžovatele nesplňovalo náležitosti, stanovené pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Stěžovatel nebyl především právně zastoupen ve smyslu § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu. Ústavní soud proto stěžovatele dopisem ze dne 10. listopadu 2005 (stěžovateli doručen 18. listopadu 2005), a opakovaně dopisem ze dne 17. ledna 2006 (stěžovateli doručen 8. února 2006), vyzval k odstranění vad podání, k čemuž mu stanovil lhůtu 30 (resp. 40 dnů při opětovné výzvě) od doručení výzvy. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, může Ústavní soud jeho podání (ústavní stížnost) odmítnout ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Stěžovatel v dodatečně stanovené lhůtě nereagoval a vady podání neodstranil.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení byly splněny, neboť lhůta k odstranění vad marně uplynula. Z tohoto důvodu nezbylo soudci zpravodaji než ústavní stížnost dle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 28. března 2006

Jiří Nykodým soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.