II. ÚS 608/05
II.ÚS 608/05 ze dne 27. 3. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu stěžovatelky H. S., právně nezastoupena, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 9. 2005, č.j 4 Azs 258/2005-44, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 1. 11. 2005 napadla stěžovatelka v záhlaví citované rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, kterým byla "zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí orgánu v řízení o udělení azylu". Stěžovatelka namítá porušení právních předpisů při projednávání její žádosti o azyl, žádá Ústavní soud o ustanovení tlumočníka a o odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí.

Podaný návrh neměl charakter návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, proto byla stěžovatelka vyzvána k odstranění vad podání s tím, že pokud tak neučiní ve lhůtě 20 dnů od doručení této výzvy, bude její návrh odmítnut. Výzvu Ústavního soudu převzala stěžovatelka dne 14. 11. 2005, přičemž o tomto doručení byl Ústavní soud informován až náhradní doručenkou, kterou obdržel dne 22. 3. 2006.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka neodstranila vady svého návrhu ve lhůtě k tomu určené, Ústavnímu soudu nezbylo než návrh odmítnout podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. března 2006

Dagmar Lastovecká soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.