II. ÚS 604/05
II.ÚS 604/05 ze dne 19. 1. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti Mgr. Bc. O. Š., o návrhu ze dne 27. 10. 2005, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:
Návrhem ze dne 27. 10. 2005, doručeným Ústavnímu soudu dne 31. 10. 2005, stěžovatel s odkazem na zásady rovnosti, spravedlnosti a dobrých mravů brojil proti postupu představitelů města Hradec Králové při prodeji obecních bytů ve třetí vlně jejich privatizace.

Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (stěžovatel nebyl jako účastník řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem, z návrhu nebylo patrno, čeho se stěžovatel domáhá), Ústavní soud stěžovatele vyzval k odstranění vad jeho podání s poučením, že návrh bude odmítnut, pokud vady neodstraní ve lhůtě do 15 dnů od doručení výzvy. Stěžovatel uvedený přípis obdržel dne 9. 12. 2005. Ve stanovené lhůtě však vady podání neodstranil ani nepožádal o prodloužení lhůty.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, neboť nebyly odstraněny jeho vady ve lhůtě k tomu určené.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není přípustné odvolání.

V Brně dne 19. ledna 2006

S t a n i s l a v B a l í k, v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.