II. ÚS 600/05
II.ÚS 600/05 ze dne 5. 1. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem o ústavní stížnosti M. W., takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
Podáním ze dne 17. 10. 2005, doručeným prostřednictvím Okresního soudu v Ústí nad Orlicí dne 27. 10. 2005, stěžovatelka napadá jednak usnesení Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 5. 11. 2002, čj. 2T 45/2002-148, kterým jí (jako tehdy ještě J. G.) byla uložena povinnost nahradit odměnu a hotové výdaje uhrazené státem ustanovenému obhájci, a dále proti blíže neupřesněnému postupu či rozhodnutí exekučního oddělení téhož soudu.

Z tohoto podání není patrné, které věci, resp. kterých věcí, se přesně týká (neobsahuje vylíčení rozhodujících skutečností), a není z něj patrno co sleduje, především které základní právo či svoboda měly být porušeny, a čeho se stěžovatelka domáhá. Není k němu přiložena kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva, ani plná moc advokátovi k zastupování stěžovatelky v řízení před Ústavním soudem.

Proto byla stěžovatelka podle § 41 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vyzvána k odstranění uvedených vad do 30 dnů od doručení výzvy. Výzva byla stěžovatelce doručena 16. 11. 2005 a lhůta k odstranění vad marně uplynula v pátek 16. 12. 2005.

Pro neodstranění vad bylo podání stěžovatelky mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítnuto podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona.

Poučení:Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné. V Brně dne 5. ledna 2006

Jiří Nykodým soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.