II. ÚS 574/05
II.ÚS 574/05 ze dne 14. 2. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatelky Mgr. D. K., o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 7. 2005, čj. 10 Co 241/2005-437, a usnesení Okresního soudu v Karviné, pobočka Havířov, ze dne 17. 1. 2005, 39 E 1227/98-404, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Ústavní stížností ze dne 17. 10. 2005 se navrhovatelka domáhá zrušení shora uvedených rozhodnutí Okresního soudu v Karviné, pobočka Havířov, a Krajského soudu v Ostravě. Dovolává se přitom svého práva na spravedlivý proces.

Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo náležitosti zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") (navrhovatelka především nebyla zastoupena advokátem ve smyslu ustanovení § 30 cit. zák.), byla navrhovatelka přípisem, doručeným dne 14. 11. 2005, vyzvána k odstranění vad podání v 20 denní lhůtě. Tato výzva mimo jiné obsahovala informaci, že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupena advokátem, a to včetně vlastního sepsání návrhu, a upozornění, že pokud vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude její návrh odmítnut. Navrhovatelka byla též informována o možnosti obrátit se v případě potíží se zajištěním právní pomoci na Českou advokátní komoru se sídlem na Národní 16 v Praze 1.

Navrhovatelka však vady návrhu ve lhůtě k tomu určené neodstranila, přestože byla upozorněna na případné následky a přestože byla informována o možnostech, jak si zajistit právní zastoupení.

Za této situace nezbylo Ústavnímu soudu, než návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnout, neboť navrhovatelka neodstranila vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. února 2006


S t a n i s l a v B a l í k, v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.