II. ÚS 568/05
II.ÚS 568/05 ze dne 28. 12. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatelky M. Z., o návrhu ze dne 12. 10. 2005 t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Návrhem ze dne 12. 10. 2005, doručeným Ústavnímu soudu dne 14. 10. 2005, se navrhovatelka obrací na Ústavní soud se žádostí o zahájení řízení z úřední moci ve věci pochybení přestupkové komise v Lukách na Jihlavou a porušení zákona Ministerstvem vnitra.

Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo náležitosti zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") (navrhovatelka především nebyla zastoupena advokátem ve smyslu ustanovení § 30 cit. zák.), byla navrhovatelka přípisem, doručeným oproti podpisu dne 14. 11. 2005, vyzvána k odstranění vad podání v 20denní lhůtě. Tato výzva mimo jiné obsahovala informaci, že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupena advokátem, a to včetně vlastního sepsání návrhu, a upozornění, že pokud vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude její návrh odmítnut. Navrhovatelka byla též informována, že má v případě potíží s právním zastoupením možnost obrátit se na Českou advokátní komoru se sídlem na Národní 16 v Praze 1. O dané výzvě byla současně informována i Česká advokátní komora.

Navrhovatelka přes danou výzvu a upozornění na případné následky a přestože byla informována o možnostech, jak si zajistit právní zastoupení, vady návrhu ve lhůtě k tomu určené neodstranila. Ústavnímu soudu byl nadto dne 8. 12. 2005 zaslán přípis Mgr. Petra Melichara, advokáta se sídlem v Jihlavě, Fritzova 2, z něhož vyplývá, že tento advokát byl navrhovatelce určen Českou advokátní komorou, ale navrhovatelka mu odmítla udělit plnou moc, přestože byla poučena, že jde o vadu návrhu a že její návrh bude Ústavním soudem odmítnut. K danému přípisu byl přiložen záznam z jednání ze dne 28. 11. 2005, podepsaný navrhovatelkou, který tuto skutečnost dokládá.

Za této situace nezbylo Ústavnímu soudu, než návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. o Ústavním soudu, odmítnout, neboť navrhovatelka neodstranila vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není přípustné odvolání.

V Brně dne 28. prosince 2005

S t a n i s l a v B a l í k, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.