II. ÚS 567/05
II.ÚS 567/05 ze dne 26. 10. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud České republiky rozhodl soudcem zpravodajem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele T. R., t. č., bez právního zastoupení, směřující proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. července 2005, č. j. 11 To 102/2005-481, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 26. června 2005, č. j. 5 T 5/2005-468, takto:

Ústavní stížnost s e o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Ústavní soud obdržel dne 13. října 2005 (dáno k poštovní přepravě dne 11. října 2005) podání stěžovatele, kterým brojil proti v záhlaví citovaným rozhodnutím, jimiž bylo rozhodnuto o ponechání stěžovatele ve vazbě a o jeho žádosti o propuštění z vazby. Podání stěžovatele nesplňovalo náležitosti stanovené zákonem. Stěžovatel nebyl právně zastoupen, dále neuváděl, která jeho ústavně zaručená práva byla porušena, ani čeho konkrétně se domáhá. Předtím, než se Ústavní soud zabývá meritem věci, zkoumá, zda jsou splněny formální náležitosti ústavní stížnosti. Návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti musí splňovat řadu zákonem stanovených náležitostí, včetně dodržení zákonné lhůty k podání ústavní stížnosti v délce 60 dnů, která podle kogentního ustanovení § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), počíná běžet dnem následujícím dnu doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který stěžovateli zákon k ochraně jeho práva poskytuje. Ze sdělení Krajského soudu v Plzni a z kopií doručenek zaslaných Krajským soudem v Plzni Ústavní soud zjistil, že napadené usnesení Vrchního soudu v Praze, které v dané věci představuje rozhodnutí o posledním procesním prostředku, jenž zákon k ochraně práva poskytuje, bylo stěžovateli i jeho obhájci doručeno dne 27. července 2005. Od tohoto dne počala běžet zákonná lhůta pro podání ústavní stížnosti. Vzhledem k tomu, že stěžovatel podal ústavní stížnost k poštovní přepravě až dne 11. října 2005 je zřejmé, že ústavní stížnost byla podána opožděně. Ústavní soud proto, aniž by vyzýval stěžovatele k odstranění dalších vad podání, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků stížnost odmítl jako podanou po lhůtě stanovené pro její podání [§ 43 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 26. října 2005

Jiří Nykodým, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.