II. ÚS 560/05
II.ÚS 560/05 ze dne 30. 1. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti Ing. P. Ch., proti Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 10. 2003, sp. zn. 54 Co 431/2003, a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 2. 9. 2002, sp. zn. Nc 845/2002,takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění
Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu faxovým podáním dne 10. 10. 2005 a písemně doplněnou dne 11. 10. 2005, se stěžovatel domáhal zrušení shora uvedených rozhodnutí obecných soudů.

Ústavní soud se primárně zabýval tím, zda návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti splňuje všechny formální podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Podle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. Na základě dotazu Ústavního soudu sdělil Obvodní soud pro Prahu 5, že napadené usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 10. 2005 bylo stěžovateli dne 9. 12. 2003 uloženo na poště. Stěžovatel si je převzal dne 23. 12. 2003.

Doručování fyzickým osobám upravují příslušná ustanovení občanského soudního řádu (dále jen "o. s. ř."). Podle ustanovení § 46 odst. 4 o. s. ř. (ve znění před novelou č. 555/2004 Sb.) pak platí, že nevyzvedne-li si adresát zásilku určenou do vlastních rukou do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o doručení nedozvěděl.

Zásilka byla stěžovateli uložena na poště dne 9. 12. 2003, a protože nebylo vyloučeno náhradní doručení, považuje se za doručenou desátý den po uložení, což je v daném případě 19. 12. 2003. Na této skutečnosti nic nemění fakt, že si ji stěžovatel osobně vyzvedl až dne 23. 12. 2003. Protože ústavní stížnost byla podána až dne 10. 10. 2005, je nade vší pochybnost zřejmé, že byla podána opožděně.

Z výše uvedeného důvodu nezbylo Ústavnímu soudu než ústavní stížnost odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, jako návrh podaný po lhůtě stanovené zákonem.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. ledna 2006

Dagmar Lastovecká soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.