II. ÚS 548/05
II.ÚS 548/05 ze dne 20. 7. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


II. ÚS 548/05

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti J. N., právně zastoupeného JUDr. Michaelou Strnadovou, advokátkou se sídlem Podolské nábřeží 2a/1125, Praha, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 6. 2004, sp. zn. 9 To 193/2004, a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 19. 4. 2004, sp. zn. 43 T 2/2004,

t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 30. 9. 2005 se stěžovatel domáhal, aby Ústavní soud nálezem zrušil shora uvedená rozhodnutí obecných soudů, a to pro jejich rozpor s čl. 36 odst. 1, 2, čl. 37, čl. 38, čl. 39 a čl. 40 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Dříve než Ústavní soud přistoupí k meritornímu projednávání ústavní stížnosti, zkoumá splnění formálních podmínek stanovených pro návrh zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Podle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

V daném případě bylo tímto posledním opravným prostředkem dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 6. 2004, sp. zn. 9 To 193/2004, o němž rozhodl Nejvyšší soud ČR tak, že je odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) trestního řádu proto, že bylo podáno z jiného důvodu, nežli připouští trestní řád. Usnesení Nejvyššího soudu bylo dne 8. 12. 2004 doručeno obhájci stěžovatele a stěžovateli bylo doručováno na adresu jeho trvalého bydliště, kde byla zásilka dne 7. 12. 2004 uložena na poště. V této době, konkrétně dne 4. 10. 2004, bylo po stěžovateli vyhlášeno celostátní pátrání za účelem dodání do výkonu trestu, a to na základě příkazu ze dne 24. 9. 2004.

Stěžovatel v ústavní stížnosti uvedl, že v době doručování usnesení Nejvyššího soudu ČR byl upoután na lůžko v nemocnici v Německu, a proto pokud si v úložní době zásilku na poště nevyzvedl, nemohla se uplatnit tzv. fikce doručení, neboť se na uvedené adrese nezdržoval. Pro počátek lhůty pro podání ústavní stížnosti je tak třeba podle stěžovatele považovat den skutečného doručení, a to 4. 8. 2005. Jako důkaz svého tvrzení stěžovatel zaslal Ústavnímu soudu lékařskou zprávu ze dne 29. 11. 2004. Z této zprávy psané německy a podepsané dr. J. H. však pouze vyplývá, že se stěžovatel podrobil vyšetření, lékař potvrdil diagnózu již dříve stanovenou nemocnicí na Homolce v Praze a navrhuje konzervativní léčbu po konzultaci s chirurgem a případný operativní zákrok v období 31. 1. - 7. 2. 2005.

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o kopii faxové zprávy odesílané dne 29. 8. 2005 v 16.51 hodin a z jejího obsahu nevyplývá stěžovatelem tvrzená skutečnost, že byl v nemocnici v Nűrnbergu v rozhodné době hospitalizován, Ústavní soud považuje podanou ústavní stížnost za opožděnou. Ústavní stížnost byla podána k poštovní přepravě dne 29. 9. 2005. Jestliže tedy bylo usnesení Nejvyššího soudu ČR uloženo na poště dne 7. 12. 2004, je zřejmé, že ústavní stížnost s ohledem na fikci doručení byla podána opožděně.

Protože ústavní stížnost byla ze shora uvedených důvodů shledána jako návrh podaný po lhůtě stanovené zákonem, nezbylo Ústavnímu soudu než jej odmítnout mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. července 2006

Dagmar Lastovecká soudce zpravodaj

Za správnost vyhotovení: Eleni Kameníková


Ref. Doručit do vlastních rukou - advokát stěžovatele 2x

přílohy nechat ve spisu založit po vrácení dodejkyText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.