II. ÚS 520/05
II.ÚS 520/05 ze dne 18. 1. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele ing. J. V., o stížnosti proti zásahu veřejné moci do ústavně zaručených práv a svobod, doručené Ústavnímu soudu dne 16. 9. 2005, takto :
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:
Návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 16. 9. 2005, brojí stěžovatel proti zásahu do jeho ústavně zaručených práv, k němuž mělo dojít postupem České republiky - její moci zákonodárné, výkonné i soudní, Nejvyšším kontrolním úřadem, Českou národní bankou, územní samosprávou a dále Ministerstvem vnitra, GŘ HZS ČR.

Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo náležitosti zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") (navrhovatel především nebyl zastoupen advokátem ve smyslu ustanovení § 30 cit. zák.), byl navrhovatel přípisem, doručeným oproti podpisu dne 8. 12. 2005, vyzván k odstranění vad podání v 20 denní lhůtě. Tato výzva mimo jiné obsahovala informaci, že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupen advokátem, a to včetně vlastního sepsání návrhu, a upozornění, že pokud vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude jeho návrh odmítnut. Navrhovatel byl též informován, že má v případě potíží s právním zastoupením možnost obrátit se na Českou advokátní komoru.

Navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené neodstranil, přestože byl upozorněn na případné následky a přestože byl informován o možnostech, jak si zajistit právní zastoupení.

Za této situace nezbylo Ústavnímu soudu, než návrh, dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnout, neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není přípustné odvolání.

V Brně dne 18. ledna 2006

S t a n i s l a v B a l í k, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.