II. ÚS 519/05
II.ÚS 519/05 ze dne 24. 11. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem ve věci ústavní stížnosti Mgr. L. Z., A. K. a L. Z., všech bez právního zastoupení, směřující proti usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 30. května 2005, sp. zn. 38 Co 83/2004, sp. zn. 38 Co 84/2004, a sp. zn. 38 Co 85/2004, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 15. září 2005 ústavní stížnost stěžovatelů směřující proti v záhlaví uvedeným rozhodnutím. Těmito rozhodnutími byla potvrzena usnesení Okresního soudu v Hodoníně ze dne 25. listopadu 1999, sp. zn. 9 C 509/94, jimiž bylo stěžovatelům uloženo zaplacení soudního poplatku za odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně (rozsudek Okresního soudu v Hodoníně ze dne 4. srpna 1999, č. j. 9 C 509/94-114). Stěžovatelé namítali porušení čl. 6 a čl. 14 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Podání stěžovatelů nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Stěžovatelé nebyli především právně zastoupeni ve smyslu § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Ústavní soud proto všechny stěžovatele dopisy ze dne 27. září 2005 (stěžovatelům L. Z. a A. K. doručen dne 4. října 2005; stěžovateli Mgr. L. Z. byla zásilka uložena v místě bydliště rovněž dne 4. října 2005 a během úložní doby do 19. října 2005 nebyla vyzvednuta) vyzval k odstranění vad podání, k čemuž jim stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, může Ústavní soud jejich podání (ústavní stížnost) odmítnout ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Na tuto výzvu stěžovatelé ve stanovené lhůtě nereagovali.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení byly splněny, neboť lhůta k odstranění vad marně uplynula. Z tohoto důvodu nezbylo soudci zpravodaji než ústavní stížnost dle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 24. listopadu 2005

Jiří Nykodým soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.