II. ÚS 518/05
II.ÚS 518/05 ze dne 2. 2. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma o ústavní stížnosti Mgr. G. V., proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 20. 5. 2005, č. j. 38 T 83/2005, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění
Stěžovatel se, s odvoláním na porušení čl. 12 odst.1 a čl. 36 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, domáhal zrušení v záhlaví uvedeného usnesení, kterým bylo zastaveno trestní stíhání v řízení vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 38 T 83/2005, v němž měl stěžovatel postavení poškozeného.

Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo náležitosti dle zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byl stěžovatel přípisem, doručeným mu dne 2. 1. 2006, vyzván k odstranění vad podání ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy.

V podání, doručeném Ústavnímu soudu dne 24. 1. 2006, stěžovatel uvedl, že na základě konzultace věci s advokátem určeným Českou advokátní komorou, který mu po provedení právního rozboru věci objasnil, že okolnosti případu nenasvědčují průchodnosti ústavní stížnosti, rezignuje na prosazení spravedlnosti a za těchto okolností tedy nebude odstraňovat vytýkané vady návrhu a děkuje Ústavnímu soudu za vynaloženou námahu.

Ústavní soud posoudil uvedený přípis stěžovatele dle jeho obsahu jako zpětvzetí návrhu a řízení o ústavní stížnosti zastavil dle § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. února 2006

Stanislav Balík předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.