II. ÚS 516/05
II.ÚS 516/05 ze dne 23. 11. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem JUDr. Jiřím Nykodýmem, o ústavní stížnosti stěžovatele B. V., takto:

Ústavní stížnost se o d m í t á .

Odůvodnění:

V podání ze dne 12. 9. 2005 stěžovatel brojí proti blíže nespecifikovaným rozhodnutím Okresního soudu v Karlových Varech ve věci jeho vazby, a dále proti průtahům v řízení vedeném tímtéž soudem pod sp. zn. 7 T 10/2005.

Toto podání nemá náležitosti ústavní stížnosti, tak jak je požaduje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Není z něj zřejmé, které konkrétní rozhodnutí je napadáno, ani není připojena kopie žádného rozhodnutí, z nějž by to vyplývalo. Není uvedeno v čem stěžovatel spatřuje průtahy v řízení. K podání není přiložena plná moc zvolenému advokátovi.

Stěžovatel byl na tyto vady podání upozorněn a byl vyzván k jejich odstranění do 30 dnů od doručení výzvy. Výzva k odstranění vad byla stěžovateli doručena 4. 10. 2005 a ve lhůtě stanovené Ústavním soudem (tj. do 3. 11. 2005) na ni nebylo nijak reagováno.

Protože nebyly ve stanovené lhůtě odstraněny vady ústavní stížnosti, které brání v jejím věcném projednání, byla ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníka řízení odmítnuta, podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona. Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné. V Brně dne 23. listopadu 2005 Jiří Nykodým, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.