II. ÚS 501/10
II.ÚS 501/10 ze dne 1. 4. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Dagmar Lastovecké a soudců Jiřího Nykodýma a Stanislava Balíka ve věci ústavní stížnosti JUDr. PhDr. J. S., zastoupeného JUDr. Patrikem Matyáškem, Ph.D., advokátem se sídlem Údolní 33, Brno, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. 12. 2009, sp. zn. 7 Cmo 439/2008, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 19. 2. 2010, domáhal se stěžovatel zrušení usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. 12. 2009, kterým bylo zastaveno řízení vedené tam pod sp. zn. 7 Cmo 439/2008 mezi žalobcem, společností PROGRESTAV, s.r.o., a žalovanou společností BORGA, s.r.o. Stěžovatel uvedl, že jako bývalý jednatel žalované společnosti BORGA, s.r.o., předložil soudu návrh na svůj vstup do tohoto řízení jako vedlejší účastník na straně žalovaného, neboť na výsledku probíhajícího soudního sporu měl právní zájem. Přestože se za podmínek dle ustanovení § 93 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, stal vedlejším účastníkem řízení okamžikem doručení návrhu soudu, nebylo s ním v tomto smyslu jednáno. Pochybení odvolacího soudu a současně porušení svého práva na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod pak stěžovatel spatřuje v postupu soudu, jenž zastavil řízení pro zpětvzetí žaloby, aniž se jakkoliv zabýval nesouhlasem stěžovatele s tímto zpětvzetím, projeveným v jeho podání ze dne 20. 12. 2009. Skutečnost, že s navrhovatelem nebylo jednáno jako s vedlejším účastníkem se rovněž projevila v tom, že do doby podání ústavní stížnosti mu nebylo napadené rozhodnutí dosud zasláno, a proto je nemohl k ústavní stížnosti ani přiložit.

V podání, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 24. 3. 2010, stěžovatel oznámil, že mu bylo již doručeno usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. 12. 2009, č. j. 7 Cmo 439/2008-169, kterým soud mimo jiné vzal stěžovatele za vedlejšího účastníka řízení. S ohledem na tuto skutečnost, znamenající skončení zásahu obecného soudu do základního práva stěžovatele na spravedlivý proces, vzal ústavní stížnost výslovně zpět.
Dle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. V takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že podmínky citovaného ustanovení byly v projednávaném případě naplněny, soud dle něj postupoval a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 1. dubna 2010

Dagmar Lastovecká předsedkyně senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.