II. ÚS 497/10
II.ÚS 497/10 ze dne 6. 4. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem o návrhu E. K., bez právního zastoupení, směřující proti postupu orgánů veřejné moci v souvislosti se zatčením, dodáním a přijetím do výkonu trestu ve věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 70 T 128/2008, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

1. Návrhem ze dne 16. února 2010 brojil stěžovatel proti postupu orgánů veřejné moci (Okresní soud v Ostravě, Policie ČR - služebna Bohumín, a Vězeňská služba ČR - Vazební věznice Ostrava), kterým měl být zkrácen na svých právech v souvislosti se zatčením, dodáním a přijetím do výkonu trestu ve věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 70 T 128/2008. Namítá, že byl nezákonně zatčen a dodán do výkonu trestu, takže i jeho pobyt ve věznici je nezákonný. Dne 26. února 2010 obdržel Ústavní soud od navrhovatele doplnění návrhu, jehož přílohou byly listinné důkazy (zejména korespondence s dotčenými orgány veřejné moci - Okresní soud v Ostravě, Krajské státní zastupitelství v Ostravě, Ministerstvo spravedlnosti ČR atd.).
2. Podání navrhovatele nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Stěžovatel zejména nebyl právně zastoupen dle § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, k návrhu nebyla přiložena ani plná moc pro zastupování, a podání nesplňovalo ani další požadované náležitosti (např. požadovaný počet stejnopisů apod.). Ústavní soud proto vyzval navrhovatele k odstranění vad podání, k čemuž mu stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy. Současně Ústavní soud navrhovatele zároveň upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, Ústavní soud jeho podání odmítne ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Výzva Ústavního soudu byla doručena navrhovateli dne 1. března 2010.

3. Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení byly splněny, neboť lhůta k odstranění vad marně uplynula (nejpozději ve středu 31. března 2010), a navrhovatel k výzvě Ústavního soudu vytýkané vady neodstranil. Z tohoto důvodu nezbylo soudci zpravodaji než ústavní stížnost dle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. dubna 2010

Jiří Nykodým soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.