II. ÚS 491/05
II.ÚS 491/05 ze dne 5. 1. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu S. M., směřujícímu proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 8. 2005, č j. 3 Ads 9/2005-53, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:
Dne 31. 8. 2005 bylo doručeno Ústavnímu soudu podání S. M., jež směřuje proti shora uvedenému rozhodnutí, a navrhuje jeho zrušení. Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo náležitosti návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem, byl stěžovatel výzvou ze dne 20. 10. 2005, doručenou mu dne 24. 10. 2005, vyzván ve smyslu § 41 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), k odstranění vad návrhu. K tomu mu byla stanovena lhůta 10 dnů ode dne doručení výzvy. Současně byl stěžovatel poučen o následcích neodstranění vad návrhu.

Do vydání tohoto rozhodnutí však vady podání nebyly odstraněny. Ústavní soud proto ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

Brno, 5. ledna 2006

Dagmar Lastovecká, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.