II. ÚS 49/05
II.ÚS 49/05 ze dne 29. 3. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele L. B., o návrhu, ze dne 28. 1. 2005, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel požádal Ústavní soud o přešetření postupu Okresního státního zastupitelství v Nymburce (sp. zn. 2 Zn 160/2004) a dalších orgánů veřejné moci.

Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti dle ustanovení § 30 odst.1 a § 34 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, vyzval Ústavní soud navrhovatele k odstranění vad podání ve lhůtě 20 dnů s upozorněním, že, jestliže vytčené vady ve stanovené lhůtě neodstraní, bude jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) výše citovaného zákona odmítnut. Výzva byla navrhovateli doručena dne 19. 2. 2005.

Ústavní soud konstatuje, že dne 11. 3. 2005 uplynula lhůta, kterou určil k odstranění vytčených vad podání, aniž je navrhovatel odstranil.

Za situace, kdy navrhovatel i přes poučení o možných následcích vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranil, nezbylo Ústavnímu soudu, než jeho návrh odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. března 2005

JUDr. PhDr. Stanislav Balík soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.