II. ÚS 464/05
II.ÚS 464/05 ze dne 31. 8. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti D. D., zastoupeného JUDr. Jiřím Jančou, advokátem se sídlem Jeřábkova 5, Brno, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 6. 2005, č.j. 1 Co 112/2005-21 a návrhu na odložení vykonatelnosti napadeného rozhodnutí, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Stěžovatel se svým návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 9. 8. 2005, domáhal, pro tvrzené porušení ústavně zaručených práv zakotvených v Listině základních práv a svobod, zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Vrchního soudu v Olomouci, kterým bylo změněno rozhodnutí Krajského soudu v Brně o nařízení předběžného opatření tak, že návrh na vydání předběžného opatření byl zamítnut. Současně stěžovatel navrhl odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí do skončení řízení před Ústavním soudem.

Podáním ze dne 24. 8. 2005 vzal stěžovatel svůj návrh v plném rozsahu zpět. Tím se ústavní stížnost stala bezpředmětnou, proto Ústavní soud ve smyslu § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. srpna 2005

Jiří Nykodým předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.