II. ÚS 463/05
II.ÚS 463/05 ze dne 19. 10. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele A. D., o ústavní stížnosti ze dne 8. 8. 2005, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Ústavní stížností ze dne 8. 8. 2005, doručenou dne 9. 8. 2005, navrhovatel brojí proti rozhodnutí "obvodního soudu" (jeho označení stěžovatel nespecifikuje a ani k ústavní stížnosti nepřiložil kopii napadeného rozhodnutí) ze dne 20. 6. 2005, sp. zn. 37 Nt 426/2005, jímž byla "zamítnuta stížnost o propuštění z vazby" a rozhodnutí sp. zn. 1 Zt 150/2005 o "prodloužení trvání vazby". Uvádí, že v projednávané věci nebyl slyšen a byla tak porušena jeho ústavně garantovaná práva.

Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo náležitosti zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") (navrhovatel především nebyl zastoupen advokátem ve smyslu ustanovení § 30 cit. zák.), byl navrhovatel přípisem, doručeným oproti podpisu dne 9. 9. 2005, vyzván k odstranění vad podání v 20ti denní lhůtě. Tato výzva mimo jiné obsahovala informaci, že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupen advokátem, a to včetně vlastního sepsání návrhu, a upozornění, že pokud vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude jeho návrh odmítnut. Navrhovatel byl též informován, že má v případě potíží s právním zastoupením možnost obrátit se na Českou advokátní komoru.

Navrhovatel však vady návrhu ve lhůtě k tomu určené neodstranil, přestože byl upozorněn na případné následky a přestože byl informován o možnostech, jak si zajistit právní zastoupení.

Za této situace nezbylo Ústavnímu soudu, než návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu, odmítnout, neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. října 2005

Stanislav Balík, v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.