II. ÚS 461/05
II.ÚS 461/05 ze dne 10. 1. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti Mgr. K. Š., takto :
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění :
Ústavní stížnost podanou dne 6. 8. 2005 obdržel Ústavní soud dne 8. 8. 2005.

Protože ústavní stížnost nesplňovala všechny zákonem stanovené náležitosti (především stěžovatelka nebyla právně zastoupena), byla stěžovatelka vyzvána dne 26. 10. 2005 k odstranění vad podání. Stěžovatelka výzvu obdržela dne 10. 11. 2005 a dne 5. 12. 2005 byla Ústavnímu soudu doručena její žádost o prodloužení lhůty stanovené k odstranění vad podání.

Dopisem ze dne 8. 12. 2005 Ústavní soud sdělil stěžovatelce, že vyhověl její žádosti a lhůtu k odstranění vad prodlužuje o dalších 10 dnů počínaje doručením tohoto dopisu. Stěžovatelka dne 25. 12. 2005 (doručeno 27. 12. 2005) sdělila Ústavnímu soudu, že kvůli vánočním svátkům doplní svou ústavní stížnost nejpozději první pracovní den po těchto svátcích. Vzhledem k tomu, že nejbližším takovým pracovním dnem bylo úterý 27. 12. 2005 a do dnešního dne nebyla ústavní stížnost uvedena do souladu se zákonnými požadavky, nezbylo Ústavnímu soudu než ústavní stížnost odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. ledna 2006

D a g m a r L a s t o v e c k á, v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.