II. ÚS 4593/12
II.ÚS 4593/12 ze dne 2. 10. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Nykodýma, soudce Stanislava Balíka a soudce Jaroslava Fenyka ve věci ústavní stížnosti A. N., vystupující jako utajovaná svědkyně v trestním řízení dle § 55 odst. 2 trestního řádu, zastoupené JUDr. Vladimírem Vaňkem, advokátem se sídlem Karlovo nám. 28/559, 120 00 Praha 2, proti rozsudku Vrchního soudu v Praze sp. zn. 2 To 73/2012 ze dne 30. srpna 2012 takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění

Ústavní stížností se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví uvedeného soudního rozhodnutí, jímž mělo být porušeno její právo na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 a násl. Listiny základních práv a svobod. Ústavní soud usnesením ze dne 20. 6. 2013, č. j. II. ÚS 4593/12-18, řízení o ústavní stížnosti přerušil, neboť z dokumentace přiložené k ústavní stížnosti zjistil, že v projednávané věci bylo ze strany nejvyššího státního zástupce na základě podnětu stěžovatelky podáno dovolání do výroku o náhradě škody v záhlaví označeného rozsudku Vrchního soudu v Praze (přílohy č. 6 a 7 spisu Ústavního soudu), a proto se rozhodl vyčkat rozhodnutí soudu dovolacího o této otázce, neboť její vyřešení může mít podstatný vliv na rozhodnutí Ústavního soudu o podané ústavní stížnosti.

Podáním ze dne 16. 9. 2013, které bylo Ústavnímu soudu doručeno téhož dne, vzala stěžovatelka prostřednictvím svého právního zástupce ústavní stížnost výslovně a v celém rozsahu zpět s odůvodněním, že na základě dovolání podaného nejvyšším státním zástupcem zrušil Nejvyšší soud ústavní stížností napadený rozsudek Vrchního soudu v Praze a rozsudkem rozhodl tak, že stěžovatelce přiznal nárok na nemajetkovou újmu, jak se jí domáhala v ústavní stížnosti, byť ne v celém rozsahu.
Dle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších změn (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. V takovém případě Ústavní soud řízení zastaví. Protože tato podmínka byla v posuzované věci splněna, Ústavní soud řízení o ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. II. ÚS 4593/12 zastavil, aniž přitom za této procesní situace vydával samostatné procesní rozhodnutí o pokračování v řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 2. října 2013

Jiří Nykodým, v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.